Make your own free website on Tripod.com

  ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2543 

  บุคลากรครู

นายประสิทธิ์   สิทธิวุฒิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ 8

นายธงไชย   มะลิจันทร์

อาจารย์ 2  ระดับ 7  รักษาการ

นายวิทูรย์  สินธุวงศ์

อาจารย์ 2  ระดับ 6  รักษาการ

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

วุฒิ

หมายเหตุ

สามัญ

ครู

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

นายประสิทธิ์   สิทธิวุฒิ

นางเปรมจิต   กองมงคล

นางทัศนีย์   สินธุวงศ์

นางชวนพิศ  สุทธิแสน

นางพิมพ์พันธุ์   แก้วตัน

นางยุพิน   รังกาใจ

นายวิทูรย์   สินธุวงศ์

นางนิทรา   รัตนประภา

นายธงไชย   มะลิจันทร์

นางจินดา   แก้วดี

นางดรุณี   ณ น่าน

นางสายัน   ปัญญา

นายชวพันธ์   กองมงคล

นายเล็ก แก้วดี

นางสังเวียน  อินทร์รัมย์

นางวรรณวริน  แสงหล้า

นางสาวมุกดา  ภาใจธรรม

นางสาวเสาวนีย์  ขันทะสอน

ผู้อำนวยการ

อาจารย์ 2

อาจารย์ 2

อาจารย์ 2

อาจารย์ 2

อาจารย์ 2

อาจารย์ 2

อาจารย์ 2

อาจารย์ 2

อาจารย์ 2

อาจารย์ 2

อาจารย์ 2

อาจารย์ 2

อาจารย์ 2

อาจารย์ 2

อาจารย์ 2

อาจารย์ 1

อาจารย์ 1

8

6

7

5

7

7

6

7

7

7

7

7

6

7

7

6

4

4

มศ.3

มศ.3

ม.6

มศ.5

ม.6

มศ.3

ม.6

มศ.5

มศ.3

มศ.3

มศ.5

มศ.5

มศ.5

มศ.5

มศ. 5

มศ. 5

มศ. 5

มศ. 5

วท.บ

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ป.กศ

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นักการภารโรง

                    นายพิสุจน์    ซาวจำปา

 

  คณะกรรมการสถานศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

นางอำไพร  ทะนันชัย

นายสุวรรณ   สันทา

นายสุรินทร์  กิ่งคำ   

นายทัส   สายลม

นายอนุกรณ์  เกิดศรีสกุล

นายสุชาติ   สายลม

นายแสวง   กิ่งคำ

นายอนุศร  แสนทน

นายสมาน   จำปารัตน์

นางละเอียด   สิทธิยศ

นายแสง   กิ่งคำ

นายวุฒิชัย  กิ่งคำ

นายวิทูรย์  สินธุวงศ์

นายธงไชย   มะลิจันทร์

นายประสิทธิ์  สิทธิวุฒิ

ประธานกรรมการ

รองประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขาฯ

 

 

 


Home  |  ประวัติโรงเรียน  |  ข้อมูลนักเรียน  | ผลงานที่ภูมิใจ | ข้อมูลพื้นฐาน | สาระน่ารู้ | นักเรียนหอพัก | Web Master