Make your own free website on Tripod.com

    ผลงานที่ภาคภูมิใจ    

  โรงเรียน  

ลำดับที่ กิจกรรมดีเด่น ปี พ.ศ. ระดับ
1

- โรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่  อันดับ 3

2538 สปอ.เวียงสา
2 - โรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่  อันดับ 1 2539 กลุ่มโรงเรียนน้ำปั้ว
3 - โรงเรียนดีเด่น ขนาดกลาง อันดับ 3 2540 สปอ.เวียงสา
4 - โรงเรียนจัดกิจกรรมดนตรีไทยดีเด่น อันดับ 3 2540 สปจ.น่าน
5 - โรงเรียนจัดกิจกรรมแม่ไม้มวยไทยดีเด่น อันดับ 1 2540 กลุ่มโรงเรียนน้ำปั้ว
6 - ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.5-6 อันดับ 2 2541 สปจ.น่าน
7 - ชนะเลิศการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ ระดับ ป.3-4 2541 สปอ.เวียงสา
8 - ชนะเลิศการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ระดับก่อนประถมศึกษา 2541 สปอ.เวียงสา

  ผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กิจกรรมดีเด่น ปี พ.ศ. ระดับ
1

นายประสิทธิ์  สิทธิวุฒิ

 

ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น 2536 สปอ.เวียงสา
     
     
     
     
     

  บุคลากรครู

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กิจกรรมดีเด่น ปี พ.ศ. ระดับ
1

นายเล็ก  แก้วดี

 

 - ครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น  2541 คุรุสภา
- บุรุษแห่งปี 2001 2544 ชมรมสร้างสรรค์พิทักษ์ไทย
- ครูแกนนำ วิชาคอมพิวเตอร์ 2544 สปอ.เวียงสา
- วิทยากรแกนนำ ค่ายคอมพิวเตอร์ 2544 สปจ.น่าน และ สปช.
- ครูเกียรติยศ สาขาคอมพิวเตอร์ 2544 สปจ.น่าน และ สปช.
- ผ่านการประเมินเป็นครูต้นแบบ 2544 สปจ.น่าน และ สปช.
2 นางจินดา  แก้วดี - ผ่านการประเมินเป็นครูต้นแบบ 2544 สปจ.น่าน และ สปช.
         
         
         
         
         

  นักเรียน

ที่ ชื่อ - สกุล กิจกรรม ปี พ.ศ. ระดับ
 1

นายคีรี  คำลือ

นายสารินทร์  แซ่ลี

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น (กระถางอเนกประสงค์) 

2544 เขตการศึกษา 8
2 นายเซนกอย  แซ่เติ๋น

นางสาวเดือนเพ็ญ  อิ่นทา

รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานเกษตร (ขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม) 2544 เขตการศึกษา 8
3 นางสาวประทิน  กิ่งคำ รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 2544 สปจ.น่าน
4 นายเซยกอย  แซ่เติ๋น ชนะการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 2545 สปจ.น่าน
5 นายเซนกอย  แซ่เติ๋น ชนะการแข่งขันการพูดในที่สาธารณชน ต้านภัยยาเสพติด 2545 สปจ.น่าน

 

Home  |  ประวัติโรงเรียน  |  ข้อมูลนักเรียน  | สาระน่ารู้ | นักเรียนหอพัก | Web Master