Make your own free website on Tripod.com

  ประวัติโรงเรียน 

 

             โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เดิมชื่อโรงเรียนบ้านป่าแพะ (ตชด.บำรุงที่ 3) ตั้งอยู่บ้านป่าแพะ หมู่ที่ 6 ตำบลยาบหัวนา อำเภอสา จังหวัดน่าน ปัจจุบันแยกออกมาเป็นบ้านป่าแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สร้างเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2502 โดยตำรวจตระเวณชายแดน หมวดที่ 55 โดยการช่วยเหลือจาก นายคล้าย เพชรสม นายอำเภอ, นายแสวง แสงศิริ ศึกษาธิการอำเภอ และนายใจ กิ่งคำ ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าแพะ  ร่วมกันชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจในความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อประชาชนในปัจจุบันและในอนาคต จึงได้พากันถากถางพื้นที่ป่าบริเวณที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ได้พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ โดยการสร้างอาคารกำมะลอเป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนชาย 19 คน หญิง 14 คน รวม 33 คน มี สตต.ประสิทธิ์ มุ้งทอง เป็นครูใหญ่

             วันที่ 26 กันยายน 2504 ทางกรมตำรวจได้ทำการส่งมอบโรงเรียนให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายศรีไว ศรีมา มาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนคนแรก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2504

             วันที่ 21 กันยายน 2509 นายประสิทธิ์ สีหราช มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2509

             ในปี พ.ศ.2529 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านป่าแพะ เป็น “โรงเรียน บ้านแม่ขะนิง”

             ในปี พ.ศ.2534 ได้เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล โดยเปลี่ยนจาก ชั้นเด็กเล็ก

             ในปี พ.ศ.2535 ได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


Home  |  บุคลากร  |  ข้อมูลนักเรียน  | ผลงานที่ภูมิใจ | สาระน่ารู้ | นักเรียนหอพัก

Web Master