Make your own free website on Tripod.com

  ข้อมูลพื้นฐาน 

ความเป็นมา

1. โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง

            โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง ตั้งอยู่บ้านป่าแพะ (หมู่บ้าน อพป.) หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขะนิง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน     มีอาณาเขตดังต่อไปนี้

- ทิศเหนือ         ติดต่อกับ บ้านห้วยไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ขะนิง

- ทิศใต้             ติดต่อกับ บ้านยาบนาเลิม หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขะนิง

- ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ บ้านต้าม อำเภอเมืองน่าน

- ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ บ้านนาก้า ตำบลยาบหัวนา

          โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง เดิมชื่อว่า โรงเรียนบ้านป่าแพะ (ตชด.) บำรุงที่ 33 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านป่าแพะ ตำบลยาบหัวนา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2502 โดยตำรวจตระเวณชายแดน หมวดที่ 55 ในครั้งแรกมีนักเรียน 33 คน สาเหตุที่ตั้งโรงเรียนนี้เพราะเดิมที่หมู่บ้านนี้ ไม่มีโรงเรียน เป็นหมู่บ้านที่เกิดจากการหักร้างถางพงเพื่อหาที่ทำกิน นานเข้าก็เป็นหมู่บ้านที่กว้างขวางขึ้นพอสมควร แต่ก็เป็นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ไม่มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหมู่บ้านอื่น รวมทั้งในหมู่บ้านนี้เป็นที่หลบคดีของคนที่ทำผิดกฎหมาย ทางราชการจึงได้ส่งตำรวจ ตระเวณชายแดนเข้ามาอยู่ และได้ตั้งโรงเรียนขึ้น

               ต่อมาโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2513 คณะครูผู้บริหารโรงเรียนเห็นความจำเป็นเกี่ยวกับการศึกษา ที่ควรจัดให้เยาวชนได้รับการศึกษา ซึ่งประชากรในท้องที่มีอีกหลายหมู่บ้านและหย่อมบ้านไม่มีโรงเรียนได้ศึกษาเล่าเรียนเอง จึงพร้อมใจกันตั้งโรงเรียนสาขาขึ้น จำนวน 4 สาขา คือ สาขาบ้านห้วยนางิ้ว สาขาบ้านห้วยไฟ สาขาบ้านห้วยเลียบ และสาขาบ้านวังกอม ในโรงเรียนสาขาแต่ละแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทุกรกันดาร และอยู่ห่างกันมาก การเดินทางก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก การเดินทางไปปฏิบัติการสอนไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากความทุรกันดาร โรงเรียนสาขาก็ตั้งอยู่ริมลำห้วย ก่อให้เกิดอันตรายจากน้ำป่าไหลหลาก การเดินทางไปโรงเรียนสาขาก็ลำยากมาก ฤดูฝนต้องใช้วิธีการเดินเพียงอย่างเดียว เพราะถ้าใช้รถจักรยานยนต์ก็เสี่ยงอันตรายต่อการตกเหว ขณะเดินทางก็อาจเกิดอันตรายจากน้ำป่า

               ในปัจจุบันนี้ได้แยกสาขาบ้านห้วยเลียบเป็นโรงเรียนเอกเทศ พร้อมทั้งโอนสาขาห้วยไฟ ห้วยหยวก ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยเลียบ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนไตรธารวิทยา) และสาขาวังกอมนั้นประชาชนได้อพยพถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นหมด ทำให้โรงเรียนรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนอยู่ 1 โรงเรียน กับ 1 สาขา คือ สาขาห้วยนางิ้ว  และปีการศึกษา 2544  ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียน "ภูเค็งพัฒนา" ซึ่งรวมเอาบ้านห้วยหยวก  บ้านห้วยนางิ้ว  และบ้านห้วยไฟ  เป็นเขตบริการของโรงเรียน  ทำให้โรงเรียนบ้านแม่ขะนิงไม่มีโรงเรียนสาขาอีกต่อไป

 

นโยบาย

ข้อที่ 1

- เร่งรัดจัดการศึกษาในทุกระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)และมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ให้เด็กเข้าเรียนครบ 100 %

ข้อที่ 2

- เร่งรัดพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ คือ กลุ่มโรงเรียน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ข้อที่ 3

- มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่าน รักการทำงาน คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น

ข้อที่ 4

- จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้มากที่สุด

ข้อที่ 5

- ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ตลอดจนประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ข้อที่ 6

- พัฒนาความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยให้กับบุคลากรในโรงเรียน

มาตรการ

1. จัดให้มีประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้มองเห็นความสำคัญของการศึกษา

2. นิเทศ ควบคุม กำกับ ประเมินผล ตลอดปีการศึกษา

3. จัดกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ในวันสำคัญต่าง ๆ

4. ส่งเสริม สนับสนุน จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่ สะอาด ร่มรื่นและสวยงาม

5. จัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องในวันสำคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นทุกครั้ง

6. ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจัด กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี อย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ

ภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่ขะนิง คือ การจัดการศึกษาทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้รับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน

ตามสภาพที่ตั้งของโรงเรียนบ้านแม่ขะนิง ตั้งอยู่ในตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พื้นที่เขตบริการเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เป็นหมู่บ้านที่แล้งซ้ำซากทุกปี จะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในการเกษตรทุกปี ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ต้องอพยพแรงงานไปต่างจังหวัด ทำให้มีปัญหาตามมาคือ นักเรียนขาดสารอาหาร การออกกลางคัน และการติดสิ่งเสพติด ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้ระดมความคิดของคณะครู กรรมการโรงเรียน และผู้นำในท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์กำหนดแผนประกันทั้ง 3 ประการ ให้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงคิดภารกิจที่จะต้องดำเนินการตามแนวคิดหลัก 3 ประการ คือ

1. กำหนดจุดหมายของการศึกษาของโรงเรียนไว้ คือ คุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนทุกคน

2. คณะครู ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องตระหนัก และมองเห็นภาพ จุดหมายปลายทางที่ชัดเจนได้ตลอด พร้อมกับร่วมกันสร้างภาพงานให้ชัดเจน

3. การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จะต้องให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล มาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง


Home  |  บุคลากร  | ข้อมูลนักเรียน  | ผลงานที่ภูมิใจ

ประวัติโรงเรียน | สาระน่ารู้ | นักเรียนหอพัก | Web Master