Make your own free website on Tripod.com

  ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา 2546  

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 10 21 นางทัศนีย์  สินธุวงศ์

นางชวนพิศ  สุทธิแสน

นางวรรณวริน  แสงหล้า

นางสังเวียน  อินทร์รัมย์

นางยุพิน  รังกาใจ

นางจินดา  แก้วดี

นายวิทูรย์  สินธุวงศ์

นายธงไชย  มะลิจันทร์

นายชวพันธ์  กองมงคล

นางดรุณี  ณ น่าน

นางสาวเสาวนีย์  ขันทะสอน

ประถมศึกษาปีที่ 2

16 15 31

ประถมศึกษาปีที่ 3

18 17 35

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

14 10 24

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

11 9 20

ประถมศึกษาปีที่ 5

17 15 32

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

15 16 31

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

17 15 32

มัธยมศึกษาปีที่ 1

12 8 20

มัธยมศึกษาปีที่ 2

7 14 21

มัธยมศึกษาปีที่ 3

16 7 23

รวม

154 136 290

Home  |  ประวัติโรงเรียน  |  บุคลากร  | ผลงานที่ภูมิใจ | สาระน่ารู้ | นักเรียนหอพัก