Make your own free website on Tripod.com

  นักเรียนหอพัก 

 

 

            การจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงแตกต่างจาก โรงเรียนอื่น ๆ มีนักเรียนทั้งที่เป็นชาวพื้นเมืองภาคเหนือ ชาวเขาเผ่าเมี้ยน (เย้า) และเผ่าม้ง (แม้ว) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ นักเรียนเดินเรียน และนักเรียนที่พักประจำโรงเรียน

            นักเรียนที่พักประจำในโรงเรียนหรือนักเรียนหอพัก เป็นนักเรียนชาวเขาเผ่าต่างๆ และชาวพื้นเมือง พักนอนหอพักในบริเวณโรงเรียน จำนวน 135 คน มีตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชีวิตนักเรียนหอพัก ผู้ปกครองจะนำนักเรียนมาพักและ แจ้งชื่อ อยู่หอพักในโรงเรียนในวันเตรียมเปิดเรียนเท่านั้น โดยไม่ได้สนใจบุตรหลานตนเองมากนัก มอบความไว้วางใจให้กับครู

            ความเป็นอยู่ของนักเรียนแยกเป็นหอพักชาย-หญิง โดยมีครูคอยดูแลและประกอบอาหารให้รับประทาน 2 มื้อ คือ มื้อเช้าและมื้อเย็น อย่างเรียบง่าย ส่วนมื้อกลางวันเป็นโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน นักเรียนหอพักทั้งหมดได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นจากคณะครูในโรงเรียนช่วยเหลือบริจาค ตั้งแต่เครื่องนุ่งห่มจนถึง ที่พักนอน

 

        แม้อยู่ ป่าเขา ลนาไพร             เรานี้ ตั้งใจ ศึกษา

ขอเพียง ทุกท่าน เมตตา                 ให้อยู่ เยี่ยงสา- มัญชน

อย่าโกรธ อย่าเกลียด เดียจฉันท์         ด่าทอ ล้อกัน หมองหม่น

อย่าเหยียด อย่าหยาม ว่าจน             เราก็ เป็นคน เหมือนกัน

ขอเพียง ความรัก ความอบอุ่น         เกื้อหนุน อาทร สุขสันต์

เป็นเพื่อน ใกล้ชิด สนิทกัน             ขอเพียง เท่านั้น ก็พอ

หากท่าน ใจบุญ สุนทาน                 แบ่งปัน เราบ้าง เถิดหนอ

กันหนาว อิ่มท้อง เฝ้ารอ             เพียงขอ มีแรง ฝ่าฟัน

เราขอ ตั้งจิต อธิษฐาน             กราบกราน น้ำใจ ของท่าน

ที่ให้ น้ำ-ข้าว เป็นทาน             กุศล นำท่าน สวัสดี

 

.... ครูเล็ก แก้วดี ...

 


Home  |  ประวัติโรงเรียน  |  บุคลากร  | ผลงานที่ภูมิใจ | สาระน่ารู้